컨텐츠 바로기기

Thông Tin về Tổ Chức

Thông Tin về Tổ Chức

2 giám đốc, 1 kiểm soát  viên, 1 phòng, 1 văn phòng, 11 ban, 7 trụ sở văn phòng ở nước ngoài
Thông Tin về Tổ Chức
Tên các phòng Số điện thoại tiêu biểu Nhiệm vụ đảm nhận
Phòng kế hoạch chiến lược 82-2-2046-8544 Quản lý ngân sách, thành tựu, quản lý quỹ, và hỗ trợ thông tin
Phòng dự toán kế hoạch 82-2-2046-8583 Quản lý nhân sự, kế toán chung
Phòng hỗ trợ quản trị 82-2-2046-8515 Quản lý nhân sự, đào tạo và trợ cấp phúc lợi
Phòng tài chính kế toán 82-2-2046-8519 Tài chính kế toán, thuế, quyết toán
Phòng hỗ trợ dịch vụ tin học 82-2-2046-8558 Khai thác hệ thống thông tin và lập kế hoạch thông tin hóa
Phòng phát triển dự án 82-2-2046-8557 Quản lý Văn phòng đại diện ngoài nước, quản lý mức độ hài lòng của khách hàng, đánh giá dự án, quản lý dữ liệu khách hàng
Phòng dự án Hàn Quốc Học 82-2-2046-8599 Hỗ trợ giáo dục tiếng Hàn và nghiên cứu về Hàn Quốc
Phòng giao lưu nhân sự 82-2-2046-8589 Giao lưu nhân sự và mời các nhân sự là người nước ngoài đến Hàn quốc
Phòng mạng lưới quốc tế 82-2-2046-8563 Cơ quan chủ quản các hội nghị quốc tế và phát triển các chính sách liên quan đến ngoại giao chung
Phòng giao lưu văn hóa nghệ thuật 82-2-2151-6505 Hỗ trợ dành cho các viện bảo tàng ở nước ngoài, dự án văn hóa và nghệ thuật ở nước ngoài, trung tâm văn hóa
Phòng truyền thông quảng bá 82-2-2151-6512 Các dự án xuất bản, truyền thông mới, quảng bá
Phòng dự án KF Together 82-2-2151-6510 Quản lý Trung tâm Văn hóa, dự án ngoại giao công cộng có sự tham gia của người dân Hàn Quốc, dự án ngoại giao công cộng với người nước ngoài ở Hàn Quốc, nghệ thuật quốc tế